Tin tức

Fortex Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông năm 2019

18-04-2019

Ngày 16 tháng 4 năm 2019 tại khách sạn White palce Thành phố Thái Bình, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019.

Với 41 cổ đông tham dự đại diện cho 49,353,500 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 98,7%.

Tại buổi họp, Đại hội đã thông qua 10 tờ trình liên quan đến thẩm quyền của ĐHĐCĐ với các nội dung quan trong như: phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát….và thông qua kết quả năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Các tin khác