Quan hệ cổ đông

Thông tin cổ đông

CBTT: Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 2

1. Chương trình Đại Hội
2. Giấy ủy quyền
3. Quy chế Đại hội
4. Báo cáo HĐQT
5. Báo cáo TGĐ
6. Tờ trình số 1
7. Tờ trình số 2
8. Tờ trình số 3 
9. Tờ trình số 4
10. Tờ trình số 5
11. Tờ trình số 6
12. Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ
13. Phiếu biểu quyết
14. Thẻ biểu quyết
 
Ngày đăng: 02/07/2022

CBTT: Tài liệu ĐHĐCĐ 2022

1. Chương trình Đại Hội
2. Giấy ủy quyền
3. Quy chế Đại hội
4. Báo cáo HĐQT
5. Báo cáo TGĐ
6. Tờ trình số 1
7. Tờ trình số 2
8. Tờ trình số 3 
9. Tờ trình số 4
10. Tờ trình số 5
11. Tờ trình số 6
12. Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ
13. Phiếu biểu quyết
14. Thẻ biểu quyết
 
 
Ngày đăng: 06/06/2022

CBTT: Báo cáo thường niên 2021

Ngày đăng: 20/04/2022

Tài liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2021

  1. Chương trinh ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021

https://file.hstatic.net/1000096054/file/1_711d48df1509482788cc711329c5ba86.pdf

  1. Mẫu Giấy Ủy Quyền

https://file.hstatic.net/1000096054/file/2_da517381595e4ed8813a435be986151b.pdf

  1. Quy chế làm việc

https://file.hstatic.net/1000096054/file/3_0ba4071bb1a7483ba65a32223436e83f.pdf

4.Báo cáo HĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/4_735be158b0d14cdf83a0c8199b43f6cf.pdf

4.1. Bao cáo Ban Tổng GIám Đốc

https://file.hstatic.net/1000096054/file/4.1_84edc188fafa453aa02ac6d3b91f872e.pdf

5. T.Tr số 1: Thông qua báo cáo HĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/5._7364df2e6cb8427181613de0a4ee6a12.pdf

6. T.Tr số 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020

https://file.hstatic.net/1000096054/file/6._e71fd995c84b4f238bcfdbe1fc44ee92.pdf

7. T.Tr số 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

https://file.hstatic.net/1000096054/file/7_c979450912dd4a2097dff2ca651d8bd1.pdf

8. T.Tr số 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

https://file.hstatic.net/1000096054/file/8_d3dc5ac0951146bb9a0c72ce8efa11b2.pdf

9. T.Tr số 5: Thù lao HĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/9_250e70bae07f4ff0a953ce53765fd749.pdf

10. T.Tr số 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

https://file.hstatic.net/1000096054/file/10_663ce678bfa14af9953a8640c7cef6f7.pdf

11. T.Tr số 7: Bổ sung sửa đổi điều lệ

https://file.hstatic.net/1000096054/file/11_fc4b567888264a70824fe4a4b0eb8b02.pdf

11.1. Đề xuất sửa đổi điều lệ

https://file.hstatic.net/1000096054/file/11.1_5d2a9ee435f74d3e9b65ad4126353dc2.pdf

11.2. Dự thảo điều lệ

https://file.hstatic.net/1000096054/file/11.2_7fa1c8012a5a4c49950bffd95b3f333b.pdf

12. T.Tr  số 8- Bổ sung, sửa đổi quy chế quản trị nội bộ công ty

https://file.hstatic.net/1000096054/file/13_821c542a225f4c36848aff0beeb1c2ae.pdf

13.1. Đề xuất sửa đổi quy chế quản trị

https://file.hstatic.net/1000096054/file/13.1_2c1f90a7ce5b4f90ac49b2a4f0ba7fe2.pdf

13.2. Dự thảo quy chế quản trị nội bộ

https://file.hstatic.net/1000096054/file/13.2_bae50a81ab3048a8ab0cffeec4f2d5fc.pdf

14. T.Tr  so 9- Bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động HĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/14_7e1ea3a761b14afaa28a35f03518a9b9.pdf

14.1. Dự thảo quy chế hoạt động HĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/14.1_c58cc5c80fb94fa3aebd7511e4418ef7.pdf

T.Tr số 10: Thông qua quy chế hoạt động của UBKT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/15_72981574715e409bbca346f6a43adddb.pdf

15.1. Dự thảo quy chế hoạt động của UBKT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/15.1_6394ff8aa60349d282dd58616769eec3.pdf

16. T.Tr số 11: Miễn nhiệm TVHDQT nhiệm kỳ 2016-2020

https://file.hstatic.net/1000096054/file/16_3fc8c05c3b404647b172a6ddd7c2ad38.pdf

17. T.Tr số 12: Bầu TVHDQT nhiệm kỳ 2021-2026

https://file.hstatic.net/1000096054/file/17_f78e68f1851e4d769a9f50aea66e03fe.pdf

18. Quy chế bầu cử TVHĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/18_7bb592979e0a48eaa479048e099a84ea.pdf

18.1. Mẫu đơn ứng cử TVHĐQT cá nhân

https://file.hstatic.net/1000096054/file/18.1_9a9e045b07044ef4a5391cc10478f765.pdf

18.2. Mẫu đơn ứng cử TVHĐQT nhóm cổ đông

https://file.hstatic.net/1000096054/file/18.2_0ecf850b8c2248559369832dd13e9fd9.pdf

18.3. Mẫu đơn ứng cử TVHĐQT Tổ chức

https://file.hstatic.net/1000096054/file/18.3_6de93b9a30dc43978703c1df2fb8a9d2.pdf

19. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ

https://file.hstatic.net/1000096054/file/19_d5ab824de9ad4c70855ef9aa899b942c.pdf

Ngày đăng: 06/06/2021

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019


1

 

Thư mời họp 

https://file.hstatic.net/1000096054/file/1._thu_moi_hop_dhcd_2019_0c03e43f917f4f3190ab56baa2d260bc.pdf

2

 

Mẫu giấy ủy quyền

https://file.hstatic.net/1000096054/file/2._mau_giay_uy_quyen_96b6635b99134e25be7492b2da125ea3.docx

3

 

Chương trình đại hội

https://file.hstatic.net/1000096054/file/chuong_trinh_dhcd_7324fe01b50a40fe9749cdf465f62775.pdf

 

Quy chế làm việc 

https://file.hstatic.net/1000096054/file/quy_che_lam_viec_dhcd_ff28a4f821754c25a6756fec9bfac1a0.pdf

5

 

Thông báo đề cử ứng cử TVHĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/5._thong_bao_de_cu_ung_cu_tvhdqt_31dcec1bd8cd415abfa9d07b0b0bb9c8.pdf

6

Quy chế bầu cử TVHĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/quy_che_de_cu__ung_cu_8b71eb7fcb9b44ce8215fbec4bae7ac0.pdf

Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT dành cho cá nhân

https://file.hstatic.net/1000096054/file/7._mau_don_ung_cu_thanh_vien_hdqt_danh_cho_ca_nhan_bc7dd21779ef4563925ccccc5d114cf1.docx

Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT dành cho nhóm cổ đông

https://file.hstatic.net/1000096054/file/8._mau_don_ung_cu_thanh_vien_hdqt_danh_cho_nhom_co_dong_d088fbe9d976410fbbab69b06f731dfb.docx

Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT dành cho tổ chức

https://file.hstatic.net/1000096054/file/9._mau_don_ung_cu_thanh_vien_hdqt_danh_cho_to_chuc_4396fd8924924f9f83a6cb68884e19ee.docx

Mau so yeu ly lich TVHDQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/10._mau_so_yeu_ly_lich_tvhdqt_ae39f15ec17f4d1198c98c4513f5a275.doc

7

Các tờ trình

Tờ trình số 1 

https://file.hstatic.net/1000096054/file/to_trinh_so_1_71cb82ff9e0d4e1eae349b0c79c68986.pdf

Danh sách ứng cử

https://file.hstatic.net/1000096054/file/tt_danh_sach_ung_cu_vien_302b3238f535419e8c810c3e7c2c2e89.pdf

SYLL LE MANH THUONG

https://file.hstatic.net/1000096054/file/11.1._syll_le_manh_thuong_6d9acb1e3f8a46e78f376bb2f0c15f65.pdf

SYLL DO VAN SINH

https://file.hstatic.net/1000096054/file/11.2._syll_do_van_sinh_812985ebde25446788625a47a2717706.pdf

SYLL DO THI BICH VAN

https://file.hstatic.net/1000096054/file/11.3._syll_do_thi_bich_van_2533f0612e9e46958233f227bc6acedf.pdf

Tờ trình số 2 Thay doi mo hinh quan tri cong ty

https://file.hstatic.net/1000096054/file/12._to_trinh_so_2_thay_doi_mo_hinh_quan_tri_cong_ty_d85d845b184a4f079dd4123b243cccce.pdf

Tờ trình số 3 Thong qua chu truong tai co cau cong ty

https://file.hstatic.net/1000096054/file/13._to_trinh_so_3_thong_qua_chu_truong_tai_co_cau_cong_ty_64cd6f8fac5b458080f7c045baa8c829.pdf

8

 

Dự thảo Nghị Quyết

https://file.hstatic.net/1000096054/file/14._duthaonghiquyetdhdcd_bt_2019_update_6d3e905ef60e4aa89884ab63fa77a3b7.docx

 

Ngày đăng: 19/10/2019