Quan hệ cổ đông

Thông tin cổ đông

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019


1

 

Thư mời họp 

https://file.hstatic.net/1000096054/file/1._thu_moi_hop_dhcd_2019_0c03e43f917f4f3190ab56baa2d260bc.pdf

2

 

Mẫu giấy ủy quyền

https://file.hstatic.net/1000096054/file/2._mau_giay_uy_quyen_96b6635b99134e25be7492b2da125ea3.docx

3

 

Chương trình đại hội

https://file.hstatic.net/1000096054/file/chuong_trinh_dhcd_7324fe01b50a40fe9749cdf465f62775.pdf

 

Quy chế làm việc 

https://file.hstatic.net/1000096054/file/quy_che_lam_viec_dhcd_ff28a4f821754c25a6756fec9bfac1a0.pdf

5

 

Thông báo đề cử ứng cử TVHĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/5._thong_bao_de_cu_ung_cu_tvhdqt_31dcec1bd8cd415abfa9d07b0b0bb9c8.pdf

6

Quy chế bầu cử TVHĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/quy_che_de_cu__ung_cu_8b71eb7fcb9b44ce8215fbec4bae7ac0.pdf

Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT dành cho cá nhân

https://file.hstatic.net/1000096054/file/7._mau_don_ung_cu_thanh_vien_hdqt_danh_cho_ca_nhan_bc7dd21779ef4563925ccccc5d114cf1.docx

Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT dành cho nhóm cổ đông

https://file.hstatic.net/1000096054/file/8._mau_don_ung_cu_thanh_vien_hdqt_danh_cho_nhom_co_dong_d088fbe9d976410fbbab69b06f731dfb.docx

Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT dành cho tổ chức

https://file.hstatic.net/1000096054/file/9._mau_don_ung_cu_thanh_vien_hdqt_danh_cho_to_chuc_4396fd8924924f9f83a6cb68884e19ee.docx

Mau so yeu ly lich TVHDQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/10._mau_so_yeu_ly_lich_tvhdqt_ae39f15ec17f4d1198c98c4513f5a275.doc

7

Các tờ trình

Tờ trình số 1 

https://file.hstatic.net/1000096054/file/to_trinh_so_1_71cb82ff9e0d4e1eae349b0c79c68986.pdf

Danh sách ứng cử

https://file.hstatic.net/1000096054/file/tt_danh_sach_ung_cu_vien_302b3238f535419e8c810c3e7c2c2e89.pdf

SYLL LE MANH THUONG

https://file.hstatic.net/1000096054/file/11.1._syll_le_manh_thuong_6d9acb1e3f8a46e78f376bb2f0c15f65.pdf

SYLL DO VAN SINH

https://file.hstatic.net/1000096054/file/11.2._syll_do_van_sinh_812985ebde25446788625a47a2717706.pdf

SYLL DO THI BICH VAN

https://file.hstatic.net/1000096054/file/11.3._syll_do_thi_bich_van_2533f0612e9e46958233f227bc6acedf.pdf

Tờ trình số 2 Thay doi mo hinh quan tri cong ty

https://file.hstatic.net/1000096054/file/12._to_trinh_so_2_thay_doi_mo_hinh_quan_tri_cong_ty_d85d845b184a4f079dd4123b243cccce.pdf

Tờ trình số 3 Thong qua chu truong tai co cau cong ty

https://file.hstatic.net/1000096054/file/13._to_trinh_so_3_thong_qua_chu_truong_tai_co_cau_cong_ty_64cd6f8fac5b458080f7c045baa8c829.pdf

8

 

Dự thảo Nghị Quyết

https://file.hstatic.net/1000096054/file/14._duthaonghiquyetdhdcd_bt_2019_update_6d3e905ef60e4aa89884ab63fa77a3b7.docx

 

Ngày đăng: 19/10/2019

Tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên 2019

Stt

NỘI DUNG

1

Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

https://file.hstatic.net/1000096054/file/1fortex_chuongtrinhdhdcdthuongnien_aa86a631ea0f4798a509202439e7a648.pdf

2

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

https://file.hstatic.net/1000096054/file/2fortex_quychelamviecdhdcd2019_9456f88b54e043a99391d59882986ac9.pdf

 

3

Quy chế Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_quychebaucutvhdqt_bks_update_1fa63bcbad474082964122b7f0b56b1f.pdf

 

4

Tờ trình số 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso4_phuonganphathanhcophieutangvondieule_update_64287fefc16b4c40893dcb8683e4747a.pdf


5

Thông báo bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

https://file.hstatic.net/1000096054/file/5fortex_thongbaobaubankiemsoatcongty_e6ef4a7348394691ab8269ffbf33274b.pdf

 

6

Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng giám đốc

https://file.hstatic.net/1000096054/file/6fortex_baocaobantonggiamdoc_b37e5e1c3d064a9a9ba54fdcdd6e4a2d.pdf

7

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

https://file.hstatic.net/1000096054/file/7fortex_baocaotaichinhsaukiemtoan_pkfvn_18c8b7542adf42caa990f136c971f321.pdf

8

Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị

https://file.hstatic.net/1000096054/file/8fortex_baocaohoidongquantricongty_32d5bbeb4b5240b59b777d7899b88046.pdf

9

Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát

https://file.hstatic.net/1000096054/file/9fortex_baocaobankiemsoat_9cef1fd3f40e4f41bca26063e4a25270.pdf

10

Các tờ trình tại ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2019:

Tờ trình số 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc, HĐQT, BKS

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso1_baocaobantgd_hdqt_bks_2018_02773bef047b4db49696078c19e79894.pdf

Tờ trình số 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso2_baocaotaichinhdakiemtoan2018_0f074463caf74bf79aeb90326c81d121.pdf

Tờ trình số 3: Thông qua triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2017 theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso3_thongquaphuonganchitracotucnawm2017_2018_pappln2018_2b7c49cccded4840806e3db15efb804c.pdf

Tờ trình số 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso4_phuonganphathanhcophieutangvondieule_update_64287fefc16b4c40893dcb8683e4747a.pdf

Tờ trình số 5: Thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso5_phathanhcophieutangvoncophantunguonvoncsh_ac80e70157324ed8999e9c0a5b759bbd.pdf

Tờ trình số 6: Thông qua phương án trả thù lao của HĐQT,BKS, Thư ký năm 2019

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso06_0ba6a57d2f594d60a844989196191b98.pdf

Tờ trình số 7: Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính năm 2019

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso7_cacchitieukinhdoanhchinhnam2019_519d8189d6b74eb3bb4683939007075b.pdf

Tờ trình số 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso8_luachondonvikiemtoancongty2019_f3cb0d69e2e04544b53eb054f0147a0e.pdf

 

Tờ trình số 9: Thông qua tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso9_miennhiemtvhdqtvabks_4e81c325cd4c47b78f19bd2aadf21455.pdf

Tờ trình số 10: Thông qua tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ttso10_57424fa63f9d4eaca92fd53b2e713942.pdf

Mẫu Sơ yếu lý lịch HĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_mau_so_yeu_ly_lich_hdqt_c7edf7f2d4fa48b9be8747f4674da6dc.pdf

Mẫu đơn ứng cử HĐQT Cá nhân

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_mau_don_ung_cu_hdqt_danh_cho_ca_nhan_3e89dcfda84e43099bd4c7555671ac89.pdf

Mẫu đơn ứng cử HĐQT nhóm cổ đông

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_mau_don_ung_cu_hdqt_danh_cho_nhom_co_dong_9e59fe936c30464385392812f301e8bb.pdf

Mẫu đơn ứng cử BKS tổ chức

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_mau_don_ung_cu_bks_danh_cho_to_chuc_8e99821ff6ea402d9bf2c0ddbee1fe23.pdf

Mẫu đơn ứng cử BKS nhóm cổ đông

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_mau_don_ung_cu_bks_danh_cho_nhom_co_dong_1c3cbecc4a474268abc802f271897750.pdf

Mẫu sơ yếu lý lịch BKS

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_mau_so_yeu_ly_lich_bks_fc65a1bfd32f4642942a7b6fb585e29a.pdf

Danh sách người có liên quan HĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_danh_sach_nhung_nguoi_co_lien_quan_hdqt_afd9a8b9356f491ebd90f8373a4660e0.pdf

Danh sách người có liên quan BKS

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_danh_sach_nhung_nguoi_co_lien_quan_bks_1575fbda20ff4cb8b2c46a7799c04691.pdf

 

 

Ngày đăng: 06/04/2019

CBTT - Ủy Quyền người CBTT

Ngày đăng: 27/03/2019

CBTT - Đơn từ nhiệm TVHĐQT

Ngày đăng: 27/03/2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

1.       Giấy mời

http://file.hstatic.net/1000096054/file/1._giay_moi.pdf

2.       Giấy ủy quyền

http://file.hstatic.net/1000096054/file/2._giay_uy_quyen.pdf

3.       Quy chế làm việc

http://file.hstatic.net/1000096054/file/3._quy_che_lam_viec.pdf

4.       Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử

http://file.hstatic.net/1000096054/file/4._quy_che_de_cu__ung_cu_va_bau_cu.pdf

5.       Báo cáo Tổng Giám đốc

http://file.hstatic.net/1000096054/file/bao_cao_tgd_dhcd_2018.pdf

6.       Báo cáo tài chính - Kèm tờ trình số 2

http://file.hstatic.net/1000096054/file/6._bao_cao_tai_chinh_-_kem_to_trinh_so_2.pdf

http://file.hstatic.net/1000096054/file/6._to_trinh_so_2.pdf

7.       Báo cáo HĐQT

http://file.hstatic.net/1000096054/file/7._bao_cao_hdqt.pdf

8.       Báo cáo ban kiểm soát

http://file.hstatic.net/1000096054/file/8._bao_cao_ban_kiem_soat.pdf

9.       Phụ lục nội dung sửa đổi điều lệ - Kèm tờ trình số 7

http://file.hstatic.net/1000096054/file/9._phu_luc_noi_dung_sua_doi_dieu_le_-_kem_to_trinh_so_7.pdf

http://file.hstatic.net/1000096054/file/9._to_trinh_so_7.pdf

9.1   Dự thảo Điều lệ Công ty

http://file.hstatic.net/1000096054/file/9.du_thao_dieu_le_cong_ty.pdf

10.   Quy chế nội bộ về quản trị công ty - Kèm tờ trình số 8.

http://file.hstatic.net/1000096054/file/10._quy_che_noi_bo_ve_quan_tri_cong_ty_-_kem_to_trinh_so_8.pdf

http://file.hstatic.net/1000096054/file/10._to_trinh_so_8.pdf

11.   Thông báo về việc bầu bổ sung thành viên BKS.

http://file.hstatic.net/1000096054/file/11._thong_bao_ve_viec_bau_bo_sung_thanh_vien_bks.pdf

11.1            Mẫu đơn đề cử thành viên BKS dành cho cá nhân.

http://file.hstatic.net/1000096054/file/11._mau_don_de_cu_thanh_vien_bks_danh_cho_ca_nhan.pdf

11.2            Mẫu đơn đề cử thành viên BKS dành cho nhóm cổ đông

http://file.hstatic.net/1000096054/file/11._mau_don_de_cu_thanh_vien_bks_danh_cho_nhom_co_dong.pdf

11.3            Mẫu đơn đề cử thành viên BKS dành cho tổ chức

http://file.hstatic.net/1000096054/file/11._mau_don_de_cu_thanh_vien_bks_danh_cho_to_chuc.pdf

11.4            Sơ yếu lý lịch

http://file.hstatic.net/1000096054/file/11._so_yeu_ly_lich.pdf

12.   Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018

http://file.hstatic.net/1000096054/file/12._du_thao_nghi_quyet_dhcd_thuong_nien_2018.pdf

13.   Tờ trình số 1

http://file.hstatic.net/1000096054/file/13._to_trinh_so_1.pdf

14.   Tờ trình số 3

http://file.hstatic.net/1000096054/file/14._to_trinh_so_3.pdf

15.   Tờ trình số 4

http://file.hstatic.net/1000096054/file/to_trinh_so_4.pdf

6.   Tờ trình số 5

http://file.hstatic.net/1000096054/file/16._to_trinh_so_5.pdf

17.   Tờ trình số 6

http://file.hstatic.net/1000096054/file/17._to_trinh_so_6.pdf

18.   Tờ trình số 9

http://file.hstatic.net/1000096054/file/18._to_trinh_so_9.pdf

Ngày đăng: 05/04/2018

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Hồng Thái như sau:

 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.226.780 cổ phiếu (tương đương 4,45% vốn điều lệ)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.196.780 cổ phiếu (tương đương 4,39% vốn điều lệ)
 • Thời gian thực hiện giao dịch: 08/05/2017 – 18/05/2017.
Ngày đăng: 03/05/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Hồng Thái như sau:

 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.177.460 cổ phiếu (tương đương 4,35% vốn điều lệ)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 49.320 cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.226.780 cổ phiếu (tương đương 4,45% vốn điều lệ)
 • Thời gian thực hiện giao dịch: 10/04/2017 – 20/04/2017.
Ngày đăng: 25/04/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ_Lê Xuân Trường.

Ngày đăng: 17/04/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ_Nguyễn Văn Lợi

Ngày đăng: 17/04/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Hồng Thái như sau:

 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.117.460 cổ phiếu (tương đương 4,23% vốn điều lệ)
 • Số lượng cổ phiếu đăng mua: 100.000 cổ phiếu
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.217.460 cổ phiếu, chiếm 4,43% vốn điều lệ.
 • Thời gian thực hiện giao dịch: 10/04/2017 – 20/04/2017
Ngày đăng: 03/04/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Thông báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Hồng Thái như sau:

 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 cổ phiếu (tương đương 4% vốn điều lệ)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 117.460 cổ phiếu
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch: 2.117.460 cổ phiếu, tương đương 4,23% vốn điều lệ.
 • Thời gian thực hiện giao dịch: 01/03/2017 – 31/03/2017.
Ngày đăng: 03/04/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Văn Lợi như sau:

 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 cổ phiếu (tương đương 2% vốn điều lệ)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 cổ phiếu
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0%
 • Thời gian thực hiện giao dịch: 03/04/2017 – 02/05/2017.
Ngày đăng: 29/03/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Thị Chín như sau:

 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000 cổ phiếu (tương đương 0,01% vốn điều lệ)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 cổ phiếu
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0%
 • Thời gian thực hiện giao dịch: 03/04/2017 – 02/05/2017.
Ngày đăng: 29/03/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ Lê Xuân Trường như sau:

 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 cổ phiếu (tương đương 2% vốn điều lệ)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 cổ phiếu
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0%
 • Thời gian thực hiện giao dịch: 03/04/2017 – 02/05/2017.
Ngày đăng: 28/03/2017

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

1.Giấy mời

http://file.hstatic.net/1000096054/file/1._fortex_giay_moi.pdf

2.Quy chế làm việc

http://file.hstatic.net/1000096054/file/2._fortex_quy_che_lam_viec.pdf

3.Báo cáo của Tổng Giám Đôc

http://file.hstatic.net/1000096054/file/3._fortex_bao_cao_cua_tgd.pdf

4.Báo cáo Hội đồng quản trị

http://file.hstatic.net/1000096054/file/4._fortex_bao_cao_cua_hdqt.pdf

5.Báo cáo Ban kiểm soát

http://file.hstatic.net/1000096054/file/5._fortex_bao_cao_cua_bks.pdf

6.Báo cáo tài chính đã kiểm toán ( kèm Tờ Trình số 2)

https://drive.google.com/open?id=0B-n5hMFpkdjAX2tnVGtHRGNxZGs

7.Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ

http://file.hstatic.net/1000096054/file/du_thao_nghi_quyet_dhcd.pdf

8.Mẫu giấy Ủy quyền

http://file.hstatic.net/1000096054/file/mau_uy_quyen.pdf

9.Tờ trình số 1 – Kết quả sản xuất kinh doanh

http://file.hstatic.net/1000096054/file/to_trinh_so_01_ket_qua_hdsxkd.pdf

10.Tờ trình số 2 -  Báo cáo kiểm toán

http://file.hstatic.net/1000096054/file/to_trinh_so_02_bao_cao_kiem_toan.pdf

11.Tờ trình số 3 – Phân phối lợi nhuận

http://file.hstatic.net/1000096054/file/to_trinh_so_03_phan_phoi_loi_nhuan.pdf

12.Tờ trình số 4 – Thù lao HĐQT và BKS

http://file.hstatic.net/1000096054/file/12_to_trinh_so_4-_thu_lao_hdqtbksthu_ky.pdf

13.Tờ trình số 5 – Kế hoạch kinh doanh

http://file.hstatic.net/1000096054/file/to_trinh_so_05_ke_hoach_kd.pdf

14.Tờ trình số 6 – Lựa chọn đơn vị kiểm toán

http://file.hstatic.net/1000096054/file/to_trinh_so_06_lua_chon_don_vi_kiem_toan_signed.pdf

15.Tờ trình số 7 - Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 

http://file.hstatic.net/1000096054/file/to_trinh.pdf

16.Tờ trình số 8 -  Miễn nhiệm  TV HĐQT

http://file.hstatic.net/1000096054/file/to_trinh_so_08_mien_nhiem_tv_hdqt.pdf

17.Tờ Bổ sung – TV HĐQT

http://file.hstatic.net/1000096054/file/to_trinh_so_09__bo_sung_tv_hdqt.pdf

Ngày đăng: 20/03/2017