Quan hệ cổ đông

Thông tin cổ đông

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

1.       Giấy mời

http://file.hstatic.net/1000096054/file/1._giay_moi.pdf

2.       Giấy ủy quyền

http://file.hstatic.net/1000096054/file/2._giay_uy_quyen.pdf

3.       Quy chế làm việc

http://file.hstatic.net/1000096054/file/3._quy_che_lam_viec.pdf

4.       Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử

http://file.hstatic.net/1000096054/file/4._quy_che_de_cu__ung_cu_va_bau_cu.pdf

5.       Báo cáo Tổng Giám đốc

http://file.hstatic.net/1000096054/file/bao_cao_tgd_dhcd_2018.pdf

6.       Báo cáo tài chính - Kèm tờ trình số 2

http://file.hstatic.net/1000096054/file/6._bao_cao_tai_chinh_-_kem_to_trinh_so_2.pdf

http://file.hstatic.net/1000096054/file/6._to_trinh_so_2.pdf

7.       Báo cáo HĐQT

http://file.hstatic.net/1000096054/file/7._bao_cao_hdqt.pdf

8.       Báo cáo ban kiểm soát

http://file.hstatic.net/1000096054/file/8._bao_cao_ban_kiem_soat.pdf

9.       Phụ lục nội dung sửa đổi điều lệ - Kèm tờ trình số 7

http://file.hstatic.net/1000096054/file/9._phu_luc_noi_dung_sua_doi_dieu_le_-_kem_to_trinh_so_7.pdf

http://file.hstatic.net/1000096054/file/9._to_trinh_so_7.pdf

9.1   Dự thảo Điều lệ Công ty

http://file.hstatic.net/1000096054/file/9.du_thao_dieu_le_cong_ty.pdf

10.   Quy chế nội bộ về quản trị công ty - Kèm tờ trình số 8.

http://file.hstatic.net/1000096054/file/10._quy_che_noi_bo_ve_quan_tri_cong_ty_-_kem_to_trinh_so_8.pdf

http://file.hstatic.net/1000096054/file/10._to_trinh_so_8.pdf

11.   Thông báo về việc bầu bổ sung thành viên BKS.

http://file.hstatic.net/1000096054/file/11._thong_bao_ve_viec_bau_bo_sung_thanh_vien_bks.pdf

11.1            Mẫu đơn đề cử thành viên BKS dành cho cá nhân.

http://file.hstatic.net/1000096054/file/11._mau_don_de_cu_thanh_vien_bks_danh_cho_ca_nhan.pdf

11.2            Mẫu đơn đề cử thành viên BKS dành cho nhóm cổ đông

http://file.hstatic.net/1000096054/file/11._mau_don_de_cu_thanh_vien_bks_danh_cho_nhom_co_dong.pdf

11.3            Mẫu đơn đề cử thành viên BKS dành cho tổ chức

http://file.hstatic.net/1000096054/file/11._mau_don_de_cu_thanh_vien_bks_danh_cho_to_chuc.pdf

11.4            Sơ yếu lý lịch

http://file.hstatic.net/1000096054/file/11._so_yeu_ly_lich.pdf

12.   Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018

http://file.hstatic.net/1000096054/file/12._du_thao_nghi_quyet_dhcd_thuong_nien_2018.pdf

13.   Tờ trình số 1

http://file.hstatic.net/1000096054/file/13._to_trinh_so_1.pdf

14.   Tờ trình số 3

http://file.hstatic.net/1000096054/file/14._to_trinh_so_3.pdf

15.   Tờ trình số 4

http://file.hstatic.net/1000096054/file/to_trinh_so_4.pdf

6.   Tờ trình số 5

http://file.hstatic.net/1000096054/file/16._to_trinh_so_5.pdf

17.   Tờ trình số 6

http://file.hstatic.net/1000096054/file/17._to_trinh_so_6.pdf

18.   Tờ trình số 9

http://file.hstatic.net/1000096054/file/18._to_trinh_so_9.pdf

Ngày đăng: 05/04/2018

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Hồng Thái như sau:

 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.226.780 cổ phiếu (tương đương 4,45% vốn điều lệ)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.196.780 cổ phiếu (tương đương 4,39% vốn điều lệ)
 • Thời gian thực hiện giao dịch: 08/05/2017 – 18/05/2017.
Ngày đăng: 03/05/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Hồng Thái như sau:

 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.177.460 cổ phiếu (tương đương 4,35% vốn điều lệ)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 49.320 cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.226.780 cổ phiếu (tương đương 4,45% vốn điều lệ)
 • Thời gian thực hiện giao dịch: 10/04/2017 – 20/04/2017.
Ngày đăng: 25/04/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ_Lê Xuân Trường.

Ngày đăng: 17/04/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ_Nguyễn Văn Lợi

Ngày đăng: 17/04/2017

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

1.Giấy mời

http://file.hstatic.net/1000096054/file/1._fortex_giay_moi.pdf

2.Quy chế làm việc

http://file.hstatic.net/1000096054/file/2._fortex_quy_che_lam_viec.pdf

3.Báo cáo của Tổng Giám Đôc

http://file.hstatic.net/1000096054/file/3._fortex_bao_cao_cua_tgd.pdf

4.Báo cáo Hội đồng quản trị

http://file.hstatic.net/1000096054/file/4._fortex_bao_cao_cua_hdqt.pdf

5.Báo cáo Ban kiểm soát

http://file.hstatic.net/1000096054/file/5._fortex_bao_cao_cua_bks.pdf

6.Báo cáo tài chính đã kiểm toán ( kèm Tờ Trình số 2)

https://drive.google.com/open?id=0B-n5hMFpkdjAX2tnVGtHRGNxZGs

7.Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ

http://file.hstatic.net/1000096054/file/du_thao_nghi_quyet_dhcd.pdf

8.Mẫu giấy Ủy quyền

http://file.hstatic.net/1000096054/file/mau_uy_quyen.pdf

9.Tờ trình số 1 – Kết quả sản xuất kinh doanh

http://file.hstatic.net/1000096054/file/to_trinh_so_01_ket_qua_hdsxkd.pdf

10.Tờ trình số 2 -  Báo cáo kiểm toán

http://file.hstatic.net/1000096054/file/to_trinh_so_02_bao_cao_kiem_toan.pdf

11.Tờ trình số 3 – Phân phối lợi nhuận

http://file.hstatic.net/1000096054/file/to_trinh_so_03_phan_phoi_loi_nhuan.pdf

12.Tờ trình số 4 – Thù lao HĐQT và BKS

http://file.hstatic.net/1000096054/file/12_to_trinh_so_4-_thu_lao_hdqtbksthu_ky.pdf

13.Tờ trình số 5 – Kế hoạch kinh doanh

http://file.hstatic.net/1000096054/file/to_trinh_so_05_ke_hoach_kd.pdf

14.Tờ trình số 6 – Lựa chọn đơn vị kiểm toán

http://file.hstatic.net/1000096054/file/to_trinh_so_06_lua_chon_don_vi_kiem_toan_signed.pdf

15.Tờ trình số 7 - Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 

http://file.hstatic.net/1000096054/file/to_trinh.pdf

16.Tờ trình số 8 -  Miễn nhiệm  TV HĐQT

http://file.hstatic.net/1000096054/file/to_trinh_so_08_mien_nhiem_tv_hdqt.pdf

17.Tờ Bổ sung – TV HĐQT

http://file.hstatic.net/1000096054/file/to_trinh_so_09__bo_sung_tv_hdqt.pdf

Ngày đăng: 05/04/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Hồng Thái như sau:

 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.117.460 cổ phiếu (tương đương 4,23% vốn điều lệ)
 • Số lượng cổ phiếu đăng mua: 100.000 cổ phiếu
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.217.460 cổ phiếu, chiếm 4,43% vốn điều lệ.
 • Thời gian thực hiện giao dịch: 10/04/2017 – 20/04/2017
Ngày đăng: 03/04/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Thông báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Hồng Thái như sau:

 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 cổ phiếu (tương đương 4% vốn điều lệ)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 117.460 cổ phiếu
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch: 2.117.460 cổ phiếu, tương đương 4,23% vốn điều lệ.
 • Thời gian thực hiện giao dịch: 01/03/2017 – 31/03/2017.
Ngày đăng: 03/04/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Văn Lợi như sau:

 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 cổ phiếu (tương đương 2% vốn điều lệ)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 cổ phiếu
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0%
 • Thời gian thực hiện giao dịch: 03/04/2017 – 02/05/2017.
Ngày đăng: 29/03/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Thị Chín như sau:

 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000 cổ phiếu (tương đương 0,01% vốn điều lệ)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 cổ phiếu
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0%
 • Thời gian thực hiện giao dịch: 03/04/2017 – 02/05/2017.
Ngày đăng: 29/03/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ Lê Xuân Trường như sau:

 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 cổ phiếu (tương đương 2% vốn điều lệ)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 cổ phiếu
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0%
 • Thời gian thực hiện giao dịch: 03/04/2017 – 02/05/2017.
Ngày đăng: 28/03/2017

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của nhóm cổ đông Nguyễn Thị Ái Mây_Đỗ Văn Thuấn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của nhóm cổ đông Nguyễn Thị Ái Mây_Đỗ Văn Thuấn.

Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 27/02/2017.

Ngày đăng: 02/03/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ông Vũ Hồng Thái  – Thành viên Ban Kiểm soát.

Ngày đăng: 27/02/2017

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Ngày đăng: 24/02/2017

Công bố về đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc Tài chính

 • Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân công bố thông tin đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị và Giám đốc Tài chính của ông Lưu Ngọc Bảo.
 • Đơn từ nhiệm của ông Lưu Ngọc Bảo có hiệu lực kể từ ngày 28/02/2017.
Ngày đăng: 22/02/2017

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của nhóm cổ đông Nguyễn Thị Ái Mây_Đỗ Văn Thuấn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của nhóm cổ đông Nguyễn Thị Ái Mây_Đỗ Văn Thuấn như sau:

 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của nhóm cổ đông trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 cổ phiếu, tương đương 4,00% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của nhóm cổ đông sau khi thực hiện giao dịch: 2.603.850 cổ phiếu, tương đương 5,21% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 • Ngày thay đổi sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 16/02/2017.
Ngày đăng: 21/02/2017

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Phạm Đình Giá

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm báo cáo về sự thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn – Phạm Đình Giá như sau:
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.436.790 cổ phiếu, tương đương 8,87% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.587.510 cổ phiếu, tương đương 9,17% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 • Ngày thay đổi sở hữu: 10/02/2017
Ngày đăng: 14/02/2017