Tin tức

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

26-06-2020

Ngày 25/06/2020. Tại khách sạn White Place, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Với sự tham dự của 39 cổ đông đại diện cho 32 triệu cổ phần có quyền biểu quyết. 

Đại hội lần này đã thông qua 06 tờ trình của HĐQT, trong đó Đại hội đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của nă m 2020 là : 15.842 tấn với lợi nhuận trước thuế là 5,6 tỷ đồng. Cũng tại đại hội lần này, các cổ đông đã thông qua  sửa đổi bổ sung điều lệ của công ty, và Quy chế và quản tri nội bộ công ty.

Các tin khác