Hội đồng quản trị

ÔNG TRẦN XUÂN TIẾN - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

26-07-2021

  1. Họ và tên: TRẦN XUÂN TIẾN                 Giới tính: Nam
  2. Ngày tháng năm sinh: 19/10/1975           Nơi sinh: Thái Bình
  3. Quê quán: Song Lãng, Vũ Thư, Thái Bình
  4. Dân tộc: Kinh.                                                 Quốc tịch:       Việt Nam.
  5. Giấy CMTND số: 151327755 Cấp ngày: 18/09/1997 Tại: Công An Thái Bình
  6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Tiền Phong , thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
  7. Trình độ học vấn : 12/12.
  8. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - Cử nhân quản trị kinh doanh.
  9. Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi làm việc

Chức vụ

Từ T8/2010-T11/2019

Công ty Cổ Phần ĐT và PT  Đức Quân

Trưởng phòng kỹ thuật

T11/2019 – đến nay

Công ty Cổ Phần ĐT và PT  Đức Quân

Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất