Hội đồng quản trị

BÀ NGUYỄN THỊ LƯU - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

18-07-2016

  • Từ tháng 06 năm 2016 đến nay : Thành viên BKS Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Quân
  • Từ năm 2012 đến nay : Trưởng phòng Kế hoạch Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Quân
  • Từ tháng 06 năm 2016 đến ngày 16 tháng 04 năm 2019 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân
  • Từ năm 2011 đến năm 2012 : Phó Quản đốc Nhà máy Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Quân
  • Từ năm 2010 đến năm 2011 : Nhân viên thống kê Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Quân
  • Từ năm 2007 đến năm 2010 : Nhân viên thí nghiệm Công ty CP đầu tư và phát triển Đức Quân