Thông tin cổ đông

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của nhóm cổ đông Nguyễn Thị Ái Mây_Đỗ Văn Thuấn

02-03-2017

http://file.hstatic.net/1000096054/file/9_20_c4_91_c3_b4ng_nguy_c3_aa_cc_83n_20thi_cc_a3_20a_cc_81i_20m_c3_a2y_25236d85b684433a8f7a275df57c6a53.pdf

Các tin khác