Thông tin cổ đông

Tài liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2021

06-06-2021

  1. Chương trinh ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021

https://file.hstatic.net/1000096054/file/1_711d48df1509482788cc711329c5ba86.pdf

  1. Mẫu Giấy Ủy Quyền

https://file.hstatic.net/1000096054/file/2_da517381595e4ed8813a435be986151b.pdf

  1. Quy chế làm việc

https://file.hstatic.net/1000096054/file/3_0ba4071bb1a7483ba65a32223436e83f.pdf

4.Báo cáo HĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/4_735be158b0d14cdf83a0c8199b43f6cf.pdf

4.1. Bao cáo Ban Tổng GIám Đốc

https://file.hstatic.net/1000096054/file/4.1_84edc188fafa453aa02ac6d3b91f872e.pdf

5. T.Tr số 1: Thông qua báo cáo HĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/5._7364df2e6cb8427181613de0a4ee6a12.pdf

6. T.Tr số 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020

https://file.hstatic.net/1000096054/file/6._e71fd995c84b4f238bcfdbe1fc44ee92.pdf

7. T.Tr số 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

https://file.hstatic.net/1000096054/file/7_c979450912dd4a2097dff2ca651d8bd1.pdf

8. T.Tr số 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

https://file.hstatic.net/1000096054/file/8_d3dc5ac0951146bb9a0c72ce8efa11b2.pdf

9. T.Tr số 5: Thù lao HĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/9_250e70bae07f4ff0a953ce53765fd749.pdf

10. T.Tr số 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

https://file.hstatic.net/1000096054/file/10_663ce678bfa14af9953a8640c7cef6f7.pdf

11. T.Tr số 7: Bổ sung sửa đổi điều lệ

https://file.hstatic.net/1000096054/file/11_fc4b567888264a70824fe4a4b0eb8b02.pdf

11.1. Đề xuất sửa đổi điều lệ

https://file.hstatic.net/1000096054/file/11.1_5d2a9ee435f74d3e9b65ad4126353dc2.pdf

11.2. Dự thảo điều lệ

https://file.hstatic.net/1000096054/file/11.2_7fa1c8012a5a4c49950bffd95b3f333b.pdf

12. T.Tr  số 8- Bổ sung, sửa đổi quy chế quản trị nội bộ công ty

https://file.hstatic.net/1000096054/file/13_821c542a225f4c36848aff0beeb1c2ae.pdf

13.1. Đề xuất sửa đổi quy chế quản trị

https://file.hstatic.net/1000096054/file/13.1_2c1f90a7ce5b4f90ac49b2a4f0ba7fe2.pdf

13.2. Dự thảo quy chế quản trị nội bộ

https://file.hstatic.net/1000096054/file/13.2_bae50a81ab3048a8ab0cffeec4f2d5fc.pdf

14. T.Tr  so 9- Bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động HĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/14_7e1ea3a761b14afaa28a35f03518a9b9.pdf

14.1. Dự thảo quy chế hoạt động HĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/14.1_c58cc5c80fb94fa3aebd7511e4418ef7.pdf

T.Tr số 10: Thông qua quy chế hoạt động của UBKT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/15_72981574715e409bbca346f6a43adddb.pdf

15.1. Dự thảo quy chế hoạt động của UBKT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/15.1_6394ff8aa60349d282dd58616769eec3.pdf

16. T.Tr số 11: Miễn nhiệm TVHDQT nhiệm kỳ 2016-2020

https://file.hstatic.net/1000096054/file/16_3fc8c05c3b404647b172a6ddd7c2ad38.pdf

17. T.Tr số 12: Bầu TVHDQT nhiệm kỳ 2021-2026

https://file.hstatic.net/1000096054/file/17_f78e68f1851e4d769a9f50aea66e03fe.pdf

18. Quy chế bầu cử TVHĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/18_7bb592979e0a48eaa479048e099a84ea.pdf

18.1. Mẫu đơn ứng cử TVHĐQT cá nhân

https://file.hstatic.net/1000096054/file/18.1_9a9e045b07044ef4a5391cc10478f765.pdf

18.2. Mẫu đơn ứng cử TVHĐQT nhóm cổ đông

https://file.hstatic.net/1000096054/file/18.2_0ecf850b8c2248559369832dd13e9fd9.pdf

18.3. Mẫu đơn ứng cử TVHĐQT Tổ chức

https://file.hstatic.net/1000096054/file/18.3_6de93b9a30dc43978703c1df2fb8a9d2.pdf

19. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ

https://file.hstatic.net/1000096054/file/19_d5ab824de9ad4c70855ef9aa899b942c.pdf

 

Các tin khác