Thông tin cổ đông

CBTT: Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 2

02-07-2022

1. Chương trình Đại Hội
2. Giấy ủy quyền
3. Quy chế Đại hội
4. Báo cáo HĐQT
5. Báo cáo TGĐ
6. Tờ trình số 1
7. Tờ trình số 2
8. Tờ trình số 3 
9. Tờ trình số 4
10. Tờ trình số 5
11. Tờ trình số 6
12. Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ
13. Phiếu biểu quyết
14. Thẻ biểu quyết

Các tin khác