Thông tin cổ đông

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

19-10-2019


1

 

Thư mời họp 

https://file.hstatic.net/1000096054/file/1._thu_moi_hop_dhcd_2019_0c03e43f917f4f3190ab56baa2d260bc.pdf

2

 

Mẫu giấy ủy quyền

https://file.hstatic.net/1000096054/file/2._mau_giay_uy_quyen_96b6635b99134e25be7492b2da125ea3.docx

3

 

Chương trình đại hội

https://file.hstatic.net/1000096054/file/chuong_trinh_dhcd_7324fe01b50a40fe9749cdf465f62775.pdf

 

Quy chế làm việc 

https://file.hstatic.net/1000096054/file/quy_che_lam_viec_dhcd_ff28a4f821754c25a6756fec9bfac1a0.pdf

5

 

Thông báo đề cử ứng cử TVHĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/5._thong_bao_de_cu_ung_cu_tvhdqt_31dcec1bd8cd415abfa9d07b0b0bb9c8.pdf

6

Quy chế bầu cử TVHĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/quy_che_de_cu__ung_cu_8b71eb7fcb9b44ce8215fbec4bae7ac0.pdf

Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT dành cho cá nhân

https://file.hstatic.net/1000096054/file/7._mau_don_ung_cu_thanh_vien_hdqt_danh_cho_ca_nhan_bc7dd21779ef4563925ccccc5d114cf1.docx

Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT dành cho nhóm cổ đông

https://file.hstatic.net/1000096054/file/8._mau_don_ung_cu_thanh_vien_hdqt_danh_cho_nhom_co_dong_d088fbe9d976410fbbab69b06f731dfb.docx

Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT dành cho tổ chức

https://file.hstatic.net/1000096054/file/9._mau_don_ung_cu_thanh_vien_hdqt_danh_cho_to_chuc_4396fd8924924f9f83a6cb68884e19ee.docx

Mau so yeu ly lich TVHDQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/10._mau_so_yeu_ly_lich_tvhdqt_ae39f15ec17f4d1198c98c4513f5a275.doc

7

Các tờ trình

Tờ trình số 1 

https://file.hstatic.net/1000096054/file/to_trinh_so_1_71cb82ff9e0d4e1eae349b0c79c68986.pdf

Danh sách ứng cử

https://file.hstatic.net/1000096054/file/tt_danh_sach_ung_cu_vien_302b3238f535419e8c810c3e7c2c2e89.pdf

SYLL LE MANH THUONG

https://file.hstatic.net/1000096054/file/11.1._syll_le_manh_thuong_6d9acb1e3f8a46e78f376bb2f0c15f65.pdf

SYLL DO VAN SINH

https://file.hstatic.net/1000096054/file/11.2._syll_do_van_sinh_812985ebde25446788625a47a2717706.pdf

SYLL DO THI BICH VAN

https://file.hstatic.net/1000096054/file/11.3._syll_do_thi_bich_van_2533f0612e9e46958233f227bc6acedf.pdf

Tờ trình số 2 Thay doi mo hinh quan tri cong ty

https://file.hstatic.net/1000096054/file/12._to_trinh_so_2_thay_doi_mo_hinh_quan_tri_cong_ty_d85d845b184a4f079dd4123b243cccce.pdf

Tờ trình số 3 Thong qua chu truong tai co cau cong ty

https://file.hstatic.net/1000096054/file/13._to_trinh_so_3_thong_qua_chu_truong_tai_co_cau_cong_ty_64cd6f8fac5b458080f7c045baa8c829.pdf

8

 

Dự thảo Nghị Quyết

https://file.hstatic.net/1000096054/file/14._duthaonghiquyetdhdcd_bt_2019_update_6d3e905ef60e4aa89884ab63fa77a3b7.docx

 

Các tin khác