Thông tin cổ đông

Thư mời tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

20-03-2017

http://file.hstatic.net/1000096054/file/1_fortex_gi_y_m_i_dhcd_nam_2017.pdf


Các tin khác