Thông tin cổ đông

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

24-02-2017

http://file.hstatic.net/1000096054/file/ot_20danh_20sach_20dai_20hoi_20co_20dong_20thuong_20nien_202017_signed.pdf


Các tin khác