Thông tin cổ đông

Công bố về đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc Tài chính

22-02-2017

http://file.hstatic.net/1000096054/file/91qt_20va_cc_80_20g_c4_91tc_20l_c6_b0u_20ngo_cc_a3c_20ba_cc_89o_signed.pdf

Các tin khác