Thông tin cổ đông

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Phạm Đình Giá

14-02-2017

http://file.hstatic.net/1000096054/file/91_c3_b4ng_20l_c6_a1_cc_81n_20pha_cc_a3m_20_c4_91i_cc_80nh_20gia_cc_81.pdf

Các tin khác