Sản phẩm

Sợi cotton chải kỹ CM

Sợi cotton chải kỹ CM

100% sợi cotton chải kỹ với các chi số Ne 28 - Ne 60

BẢNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SỢI

Mặt hàng CD28/1W CD28/1 CD30/1W CD30/1 CD32/1W CD32/1 CD40/1W CD40/1
Loại dệt Dệt kim Dệt thoi Dệt Kim Dệt thoi Dệt Kim Dệt thoi Dệt Kim  Dệt thoi
Chỉ số thiết kế  26 26  30  30  32  32  40  40
Sai lệch chỉ số ∆n ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%  ±1%
Hệ số biến sai chi số CVn (%) 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%
                 
Độ săn K (x/m) 830±20 850±20 850±20 870±20 850±20 870±20 980±20 1000±20
Sai lệch độ săn ∆k (%) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Hệ số biến sai độ săn CVk (%) 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.8% 2.8%
                 
Độ bền kéo đứt sợi đơn P (CN) 290 310 280 300 265 280 200 215
Độ bền tương đối sợi Po CN/tex 14 14 15.5 15.5 15.8 15.8 16 16
Hệ số biến sai đô bền Cvp (%) 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.5% 7.5% 8.0% 8.0%
                 
Độ dãn đứt sợi (E%) 4.6 4.6 4.4 4.4 4.2 4.2 3.8 3.8
Độ không đều CVm 11 11 11.5 11.5 11.8 11.8 13 13
IPI 45 45 50 50 60 60 100 100
H 5.6 5.6 5.8 5.8 6.3 6.3 5.5 5.5