Nghị quyết đại hội cổ đông

Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016

09-02-2017

http://file.hstatic.net/1000096054/file/ngh_e1_bb_8b_20quy_e1_ba_bft_20_c4_91hc_c4_91.pdf