Nghị quyết đại hội cổ đông

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017