Nghị quyết hội đồng quản trị

Nghị quyết: V/v Đăng ký lưu ky cổ phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

28-12-2016

http://file.hstatic.net/1000096054/file/ngh_e1_bb_8b_20quy_e1_ba_bft_7d27df083c24418195fced98ed8d7352.pdf

Các tin khác