Nghị quyết hội đồng quản trị

Nghị Quyết HĐQT Thông qua việc từ nhiệm TV HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Bảo và giới thiệu bổ sung TV HĐQT ông Nguyễn Văn Tuấn

28-03-2017

http://file.hstatic.net/1000096054/file/qd_55.pdf


Các tin khác