Nghị quyết hội đồng quản trị

Nghị Quyết HĐQT thống nhất về việc chấp thuận giao dịch mua bán bông với công ty cổ phần đầu tư 3GR

28-03-2017

http://file.hstatic.net/1000096054/file/qd_57.pdf


Các tin khác