Sản phẩm

Sợi cotton chải thô CD

Sợi cotton chải thô CD

100% sợi cotton chải thô với các chi số Ne 28 - Ne 60

BẢNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SỢI

Mặt hàng CD28/1W CD28/1 CD30/1W CD30/1 CD32/1W CD32/1 CD40/1W CD40/1
Loại Dệt kim Dệt thoi Dệt Kim Dệt thoi Dệt Kim Dệt thoi Dệt Kim  Dệt thoi
Chỉ số thiết kế  28  28  30  30  32  32  40  40
Sai lệch chỉ số ∆n ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%  ±1%
Hệ số biến sai chi số CVn (%) 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%
                 
Độ săn K (x/m) 850±20 870±20 870±20 890±20 900±20 940±20 980±20 1000±20
Sai lệch độ săn ∆k (%) 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
  2.2% 2.2% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 3.0% 3.0%
                 
Độ bền kéo đứt sợi đơn P (CN) 290 305 290 300 260 280 210 220
Độ bền tương đối sợi Po CN/tex 14 14.2 14.8 15.2 14.5 15.2 14.8 15
Hệ số biến sai đô bền Cvp (%) 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 8.0% 8.0%
                 
Độ dãn đứt sợi (E%) 4.5 4.5 4.3 4.3 4.2 4.2 3.8 3.8
Độ không đều CVm 14 14 14.2 14.2 14 14 15 15
IPI 400 400 450 450 500 500 650 650
H 6.3 6.3 6.4 6.4 6.8 6.8 5.8 5.8