FORTEX la mot nhung cong ty san xuat soi catton hang dau Viet Nam voi cong suat gan 17.000 tan/nam (JP)

NHA SAN XUAT SOI

HANG DAU

Tai Viet Nam

FORTEX la mot nhung cong ty san xuat soi catton hang dau Viet Nam

Tìm hiểu thêm về Fortex

>10 nam kinh nghiem
phat trien

Thanh lap nam 2006, sau 10 nam lien tuc phat trien, FORTEX da nhanh chong khang dinh thuong hieu tren thi truong trong nuoc va quoc te

Tìm hiểu thêm ve Fortex

>1000 nhan vien
lanh nghe

FORTEX hien dang quy tu hon 1.000 cong nhan vien voi trinh do tay nghe chuyen mon cao, giau kinh nghiem. Cong ty luon chu trong trong cong tac dao tao va boi duong cong nhan vien, khuyen khich nguoi lao dong nang cao tay nghiep vu, chuyen mon.

Tuyen dung

Dang van hanh
3 nha may

FORTEX hien co 3 nha may soi catton dang hoat dong tai KCN Nguyen Duc Canh va KCN Tien Hai tinh Thai Binh. He thong keo soi cua FORTEX duoc cung cap chu yeu tu Thuy Sy, Duc, Nhat... voi day chuyen thiet bi hien dai va khong ngung doi moi dap ung nhu cau thi truong.

Nha may san xuat Lien he

108.700 coc soi
17.000 tan/nam

He thong keo soi cua FORTEX hien co 108.700 coc soi, tuong duong voi cong suat gan 17.000 tan/nam

Nha may san xuat Cong nghe

Quan Ly
Nghiem Ngat

Chung toi ap dung he thong quan ly chat luong ISO 9001:2008 nham dam bao hoat dong san xuat kinh doanh tuan thu nghiem ngat theo dung quy trinh va chuan muc cua nganh

Home About us (JP) Product Công nghệ (JP) Đối tác (JP) News (JP) Jobs (JP) Contact

San xuat cac loai soi CD, CM, OE

FORTEX san xuat va kinh doanh cac loai soi catton bao gom soi chai tho CD, soi chai ky CM va soi OE voi nguon bong catton nguyen lieu tu cac nuoc san xuat bong chinh nhu My, An Do, Brazil, Tay Phi, Uc...

San pham Lien he

Thanh tich
noi bat

Voi nhung no luc va quyet tam khong ngung, FORTEX vinh du don nhan nhung thanh tich cao quy tu cac co quan quan ly nha nuoc va cac to chuc hiep hoi uy tin.

Giải thưởng và danh hiệu của chúng tôi