Thông tin cổ đông

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

28-03-2017

http://file.hstatic.net/1000096054/file/thong_bao_giao_dich_co_phieu_cua_nguoi_noi_bo_le_xuan_truong.pdf

Các tin khác