Thông tin cổ đông

Tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên 2019

06-04-2019

Stt

NỘI DUNG

1

Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

https://file.hstatic.net/1000096054/file/1fortex_chuongtrinhdhdcdthuongnien_aa86a631ea0f4798a509202439e7a648.pdf

2

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

https://file.hstatic.net/1000096054/file/2fortex_quychelamviecdhdcd2019_9456f88b54e043a99391d59882986ac9.pdf

 

3

Quy chế Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020


https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_quychebaucutvhdqt_bks_update_1fa63bcbad474082964122b7f0b56b1f.pdf


4

Tờ trình số 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso4_phuonganphathanhcophieutangvondieule_update_64287fefc16b4c40893dcb8683e4747a.pdfhttps://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso4_phuonganphathanhcophieutangvondieule_update_64287fefc16b4c40893dcb8683e4747a.pdf

5

Thông báo bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

https://file.hstatic.net/1000096054/file/4fortex_thongbaobauthanhvienhoidongquantricongty_e095515bc9034e56b4b34c0c81ad05a7.pdf

 

6

Thông báo bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

https://file.hstatic.net/1000096054/file/5fortex_thongbaobaubankiemsoatcongty_e6ef4a7348394691ab8269ffbf33274b.pdf

 

7

Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng giám đốc

https://file.hstatic.net/1000096054/file/6fortex_baocaobantonggiamdoc_b37e5e1c3d064a9a9ba54fdcdd6e4a2d.pdf

8

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

https://file.hstatic.net/1000096054/file/7fortex_baocaotaichinhsaukiemtoan_pkfvn_18c8b7542adf42caa990f136c971f321.pdf

9

Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị

https://file.hstatic.net/1000096054/file/8fortex_baocaohoidongquantricongty_32d5bbeb4b5240b59b777d7899b88046.pdf

10

Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ttso10_57424fa63f9d4eaca92fd53b2e713942.pdf

11

Các tờ trình tại ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2019:

Tờ trình số 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc, HĐQT, BKS

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso1_baocaobantgd_hdqt_bks_2018_02773bef047b4db49696078c19e79894.pdf

Tờ trình số 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso2_baocaotaichinhdakiemtoan2018_0f074463caf74bf79aeb90326c81d121.pdf

Tờ trình số 3: Thông qua triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2017 theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso3_thongquaphuonganchitracotucnawm2017_2018_pappln2018_2b7c49cccded4840806e3db15efb804c.pdf

Tờ trình số 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso4_phuonganphathanhcophieutangvondieule_update_64287fefc16b4c40893dcb8683e4747a.pdf

Tờ trình số 5: Thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso5_phathanhcophieutangvoncophantunguonvoncsh_ac80e70157324ed8999e9c0a5b759bbd.pdf

Tờ trình số 6: Thông qua phương án trả thù lao của HĐQT,BKS, Thư ký năm 2019

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso6_thulaohdqt_bks_thuky_2019_3270adea692a4562a3e9e7bfbc253c66.pdf

Tờ trình số 7: Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính năm 2019

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso7_cacchitieukinhdoanhchinhnam2019_519d8189d6b74eb3bb4683939007075b.pdf

Tờ trình số 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso8_luachondonvikiemtoancongty2019_f3cb0d69e2e04544b53eb054f0147a0e.pdf

 

Tờ trình số 9: Thông qua tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso9_miennhiemtvhdqtvabks_4e81c325cd4c47b78f19bd2aadf21455.pdf

Tờ trình số 10: Thông qua tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso10_baubosungtvhdqtvabks_2c120f4052e44bb0b396aee9e656a794.pdf

Mẫu Sơ yếu lý lịch HĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_mau_so_yeu_ly_lich_hdqt_c7edf7f2d4fa48b9be8747f4674da6dc.pdf

Mẫu đơn ứng cử HĐQT Cá nhân

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_mau_don_ung_cu_hdqt_danh_cho_ca_nhan_3e89dcfda84e43099bd4c7555671ac89.pdf

Mẫu đơn ứng cử HĐQT nhóm cổ đông

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_mau_don_ung_cu_hdqt_danh_cho_nhom_co_dong_9e59fe936c30464385392812f301e8bb.pdf

Mẫu đơn ứng cử BKS tổ chức

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_mau_don_ung_cu_bks_danh_cho_to_chuc_8e99821ff6ea402d9bf2c0ddbee1fe23.pdf

Mẫu đơn ứng cử BKS nhóm cổ đông

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_mau_don_ung_cu_bks_danh_cho_nhom_co_dong_1c3cbecc4a474268abc802f271897750.pdf

Mẫu sơ yếu lý lịch BKS

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_mau_so_yeu_ly_lich_bks_fc65a1bfd32f4642942a7b6fb585e29a.pdf

Danh sách người có liên quan HĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_danh_sach_nhung_nguoi_co_lien_quan_hdqt_afd9a8b9356f491ebd90f8373a4660e0.pdf

Danh sách người có liên quan BKS

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_danh_sach_nhung_nguoi_co_lien_quan_bks_1575fbda20ff4cb8b2c46a7799c04691.pdf

 

 

Các tin khác