Nghị quyết hội đồng quản trị

Nghị Quyết HĐQT thông qua đơn từ nhiệm ông Hoàng Xuân Chính và bổ nhiệm ông Nguyễn An Toàn là TVHĐQT

05-04-2017

http://file.hstatic.net/1000096054/file/nghi_quyet.pdf


Các tin khác