Điều lệ và quy chế

Quy chế Quản trị công ty

17-01-2017

http://file.hstatic.net/1000096054/file/quychequantricongty.pdf