Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2016

04-04-2017

http://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_bctn_2016_signed-v4-compressed.pdf