FORTEX - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân

Products (JP)

soi cotton chai tho cd

Sợi cotton chải thô CD

100% sợi cotton chải thô với các chi số Ne 28 - Ne 60

See more

soi cotton chai ky cm

Sợi cotton chải kỹ CM

100% sợi cotton chải kỹ với các chi số Ne 28 - Ne 60

See more

soi cotton oe

Sợi cotton OE

100% sợi cotton với các chi số Ne 16 - Ne 21

See more

kinh doanh thuong mai

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại các nguyên phụ liệu ngành dệt may

See more

cam ket chat luong (JP)

day chuyen san xuat hien dai dong bo, xuat xu tu Thuy Sy, Duc, Nhat...

cong nghe hien dai (JP)

day chuyen san xuat hien dai dong bo, xuat xu tu Thuy Sy, Duc, Nhat...

Chat luong on dinh (JP)

chat luong san pham on dinh, cai tien khong ngung

gia ca canh tranh (JP)

he thong quan ly san xuat chuyen nghiep tu khau mua hang - san xuat - kiem soat tien do/chat luong - quan ly thu chi phi

dich vụ hau mai (JP)

"lam hai long khach hang" la chuan muc va khong ngung hoan thien

doi ngu lanh nghe (JP)

doi ngu cong nhan va ky su lanh nghe, nhieu nam kinh nghiem

Phan hoi nhanh chong (JP)

giao hang dung han va du so luong

quan he lau dai (JP)

xay dung moi quan he lau dai voi nha cung cap, khach hang va doi tac

hop tac phat trien (JP)

luon san sang hop tac mua ban va chia se kinh nghiem voi moi doi tac

tai sao ban chon chung toi? (JP)

Tai Fortex, chung toi quan niem rang trai nghiem cua khach hang la dieu quan trong nhat. De co duoc dieu do, san pham, dich vụ voi chat luong tot, on dinh, la nen tang xay dung moi quan he lau dai va phat trien ben vung. Vi vay, chung toi da khong ngung hoan thien va phat trien nang luc quan ly va kiem soat chat luong on dinh, luon luon lang nghe phan hoi tu khach hang va chu dong tim kiem cac phuong phap cai tien khong ngung.

Read more >>

chat luong (JP)

on dinh

Partners (JP)